Algemene Voorwaarden

Art. 1 Definities
1. Dakmaterialen.com: Dakmaterialen.com, gevestigd te Zelhem onder KvK nr. 86859595
2. Dakmaterialen.com: Dakmaterialen.com, BTW nr. NL864119574B01
3. Klant: degene met wie Dakmaterialen.com een overeenkomst is aangegaan.
4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Partijen: Dakmaterialen.com en klant of consument samen.
Art. 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dakmaterialen.com.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Art. 3 Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Dakmaterialen.com zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Art. 4 Aanvaarding
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Dakmaterialen.com een schriftelijke dan wel digitale bevestiging zendt van de order of opdracht van Klant.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Dakmaterialen.com zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
3. Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, welke door Dakmaterialen.com zijn verstrekt, zijn voor Dakmaterialen.com niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.
4. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Dakmaterialen.com slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Art. 5 Prijzen
1. Alle prijzen die Dakmaterialen.com hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Dakmaterialen.com hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Dakmaterialen.com te allen tijde wijzigen.
Art. 6 Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (bv. schriftelijk per post of e-mail) aan Dakmaterialen.com.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
4. De consument is aansprakelijk voor iedere waardevermindering (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend door beschadiging en vervuiling) van het product die het gevolg is van het gebruik anders dan omschreven in lid 3.
5. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel en/of artikel 6:230o BW is uitgesloten voor producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument (maatwerk).
Art. 7 Betalingen en betalingstermijn
1. Dakmaterialen.com mag bij het aangaan van de overeenkomst een volledige aanbetaling van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Dakmaterialen.com de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Dakmaterialen.com behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Art. 8 Levering
1. De door Dakmaterialen.com opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Dakmaterialen.com er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
2. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Dakmaterialen.com de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
3. Indien er sprake is van meerwerk, wijzigingen op verzoek van klant in leveringsadres of levertermijnen kan Dakmaterialen.com de levertijd dienovereenkomstig verlengen of wijzigen waarbij eventuele kosten voor rekening en risico van klant komen.
4. Indien Dakmaterialen.com gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
Art. 9 Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Art. 10 Retentierecht
1. Dakmaterialen.com kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Dakmaterialen.com heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Dakmaterialen.com.
3. Dakmaterialen.com is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Art. 11 Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Dakmaterialen.com te verrekenen met een vordering op Dakmaterialen.com.
Art. 12 Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • zaken van Dakmaterialen.com die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Dakmaterialen.com de polis van deze verzekeringen ter inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.
Art. 13 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dakmaterialen.com voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Dakmaterialen.com heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
Art. 14 Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Dakmaterialen.com.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dakmaterialen.com redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Art. 15 Vrijwaring
De klant vrijwaart Dakmaterialen.com tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dakmaterialen.com geleverde producten en/of diensten.
Art. 16 Garantie
1. Dakmaterialen.com staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde of verkochte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Te allen tijde moet Dakmaterialen.com in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
3. Klant heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Dakmaterialen.com heeft voldaan.
4. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.
5. Geen garantie wordt verleend voor B-keus producten of restpartijen. Dakmaterialen.com informeert klant vooraf en duidelijk of een bepaald product onder de B-keus norm valt en/of dit een restpartij is en deze mededeling heeft te gelden als een mededeling van de verkoper als bedoeld in artikel 7:18 BW.
Art. 17 Klachten
1. De klant dient een door Dakmaterialen.com geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Dakmaterialen.com daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na levering en constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via e- mail.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, onderbouwd met fotomateriaal, zodat Dakmaterialen.com in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Art. 18 Retour
1. Kosten voor retourzendingen komen voor risico en rekening van klant.
2. Producten dienen in goede staat en onbeschadigd retour gezonden te worden met dien verstande dat deze op eenzelfde wijze van verpakken en vervoer zoals ontvangen retour worden gezonden.
3. Worden producten niet conform lid 2 retour gezonden en zijn daardoor producten onbruikbaar, beschadigd (door vorst) of geoxideerd dan wordt de aankoopprijs niet vergoed.
4. Maatwerkproducten worden niet retour genomen.
Art. 19 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Dakmaterialen.com een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Dakmaterialen.com verschuldigd zijn.
Art. 20 Aansprakelijkheid Dakmaterialen.com
1. Dakmaterialen.com is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Dakmaterialen.com aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Dakmaterialen.com is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Dakmaterialen.com aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Art. 21 Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Dakmaterialen.com vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 22 Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Dakmaterialen.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Dakmaterialen.com niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dakmaterialen.com in verzuim is.
3. Dakmaterialen.com heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dakmaterialen.com kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Art. 23 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Art. 24 Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dakmaterialen.com.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Art. 25 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dakmaterialen.com bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Art. 26 Toepasselijk recht
1. Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
Opgesteld op 12 december 2022

Algemene voorwaarden downloaden
WhatsApp us now!